Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Algemeen
Maak Gratis Bezwaar heeft ten doel het verlenen van rechtsbijstand en juridische adviezen, het verrichten van taxaties en werkzaamheden inzake de Wet waardering onroerende zaken, lokale heffingen, basisregistraties en overige taxaties van onroerende zaken in de breedste zin van het woord, op grond van welke titel dan ook.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk van toepassing zijn op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers/ cliënten, behoudens indien en voor zover Maak Gratis Bezwaar met een opdrachtgever/cliënt schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.

2.2 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

2.3 Door de opdrachtgever/cliënt ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Maak Gratis Bezwaar deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en reclame

3.1 Iedere aansprakelijkheid verband houdende met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever/cliënt, voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van werknemers van Maak Gratis Bezwaar, is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Maak Gratis Bezwaarl geldt deze beperking uiteraard niet.

3.2 Maak Gratis Bezwaar is niet aan aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een bezwaarschrift als gevolg van fouten door post instanties.

3.3 De opdrachtgever/cliënt vrijwaart Maak Gratis Bezwaar tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid.

3.4 Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan Maak Gratis Bezwaar te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever/cliënt niet op.

Artikel 4 Opdrachten

4.1 Een opdracht wordt eerst geacht door Maak Gratis Bezwaar te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat Maak Gratis Bezwaar met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.

4.2 Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door Maak Gratis Bezwaar.

4.3 Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever is Maak Gratis Bezwaar gerechtigd om derden in te schakelen. Hierover zal tevoren zoveel mogelijk met opdrachtgever/cliënt worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van Maak Gratis Bezwaar voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Maak Gratis Bezwaar gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens zijn opdrachtgevers te aanvaarden.

4.4 Maak Gratis Bezwaar is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever/cliënt.

4.5 Opdrachtgever dient alle relevante bescheiden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voor het verstrijken van de termijn, aan Maak Gratis Bezwaar te doen toekomen.

4.5a Indien de voornoemde bescheiden op een later tijdstip dan de in artikel 4.5 genoemde termijn worden overlegd, behoudt Maak Gratis Bezwaar zich het recht voor zonder opgaaf van reden het dossier van haar opdrachtgever/cliënt niet in behandeling te nemen. Voor de eventueel te lijden schade voortvloeiende uit een niet tijdig ingediend bezwaar- en/of beroepschrift is Maak Gratis Bezwaar niet aansprakelijk.

Artikel 5. Gegevensverstrekking

5.1 De opdrachtgever/cliënt draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan Maak Gratis Bezwaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Maak Gratis Bezwaar worden verstrekt. Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan Maak Gratis Bezwaar zijn verstrekt, heeft Maak Gratis Bezwaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

5.2 Maak Gratis Bezwaar is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Maak Gratis Bezwaar is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Maak Gratis Bezwaar kenbaar hoorde te zijn.

6 Intellectuele eigendom

Verstrekte opdrachten worden door Maak Gratis Bezwaar uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt/opdrachtgever verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt/opdrachtgever vrijwaart Maak Gratis Bezwaar tegen aanspraken van derden dienaangaande. Maak Gratis Bezwaar behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Cliënt/opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maak Gratis Bezwaar , niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke cliënt/opdrachtgever als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Cliënt/opdrachtgever vrijwaart Maak Gratis Bezwaar van alle aanspraken van derden indien cliënt/opdrachtgever dit verbod overtreedt.

Artikel 7 No cure No pay/Gratis voor Woningbezitter

7.1 Opdrachtgever/cliënt en Maak Gratis Bezwaar kunnen overeenkomen dat de opdracht wordt verricht op basis van no cure no pay. Dit wordt bevestigd in de opdracht bevestiging. 7.2 De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag aan proceskostenvergoeding dat aan cliënt/opdrachtgever toekomt uit hoofde van de uit te voeren opdracht.

7.3 Opdrachtgever/cliënt verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de kosten dat door een overheidsorgaan is overgemaakt op zijn/haar bankrekening in het kader van door Maak Gratis Bezwaar in opdracht van opdrachtgever/cliënt verrichte werkzaamheden binnen twee weken na ontvangst te storten op een door Maak Gratis Bezwaar aangewezen bankrekening.

7.4 Indien een opdracht door Maak Gratis Bezwaar wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay, worden door opdrachtgever/cliënt zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Maak Gratis Bezwaar, geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar/beroepsprocedures bij een overheidsorgaan, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures inzake het treffen van schikkingen of intrekken van ingestelde procedures.

7.5 Maak Gratis Bezwaar is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever/cliënt verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.

7.6 Indien Maak Gratis Bezwaar schade lijdt ten gevolge van handelingen van opdrachtgever/cliënt in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden, vervalt hetgeen is overeengekomen op basis van no cure no pay.

7.7 Indien er sprake is van een bezwaarprocedure met betrekking tot een bedrijfsmatig object, brengt Maak Gratis Bezwaar naast de vergoeding ter hoogte van de proces kostenvergoeding, een additionele vergoeding in rekening van 30 % over de totale onroerendezaakbelasting (OZB) besparing. U bent alleen kosten verschuldigd bij een verlaging van de WOZ-waarde.

7.8 Indien sprake is van een erfbelasting procedure, brengt Maak Gratis Bezwaar naast de vergoeding ter hoogte van de proces kostenvergoeding, een additionele vergoeding in rekening van 1,5 % over het verschil van de oude en nieuwe WOZ-waarde. U bent alleen kosten verschuldigd bij een verlaging van de WOZ-waarde.

7.9 Indien de gemeente een vergoeding betaalt aan opdrachtgever op grond van de Wet Dwangsom welke voortvloeit uit een actie van Maak Gratis Bezwaar, komen de gelden die uit die dwangsom(men) voortvloeien ten gunste van Maak Gratis Bezwaar.

7.10 Indien opdrachtgever zijn opdracht in wil trekken nadat de procedure bij een gemeente is gestart worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij opdrachtgever. De vergoeding bedraagt het bedrag aan proceskosten vergoeding wat wettelijk is vastgelegd bij een gegrond verklaring van een ingediend bezwaarschrift. Voor 2019 zijn deze wettelijke kosten vastgesteld op € 254,- inclusief BTW.

Artikel 8 Geheimhouding

8.1 Maak Gratis Bezwaar is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan Maak Gratis Bezwaar gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan Maak Gratis Bezwaar het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.

8.2 Maak Gratis Bezwaar behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de Maak Gratis Bezwaar en opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.